Vol 36, No 1 (2024)

Pak. J. Phytopath. - In Press

Table of Contents

Research Articles

Nodira Azimova, Ilkhom Khalilov, Fazliddin Kobilov, Muhammad-Latif Nazirov, Sergey Elansky, Elina Chudinova